Det finns många sätt att genomföra positioneringsarbetet på. I grund och botten handlar det om att skapa kundvärde. Kunderna måste förstå varför just ditt företags produkter eller tjänster är bättre än konkurrenternas.

Positioneringsarbetet ingår som en del i varumärkesbyggandet och är helt avgörande för att lyckas med företagets marknadsföring. Positioneringens uppgift handlar om att underlätta så kunderna kan identifiera företaget och dess erbjudande, att sticka ut på något sätt från konkurrensen.

Ett varumärkesarbetet omfattar företaget som helhet och inte sällan så förmedlas de särskiljande egenskaper –  det som kunden värdesätter mest – genom medarbetarna. Varumärkesarbetet är en komplex uppgift och själva positioneringsarbetet är i sin natur paradoxalt – det uppstår oavsett om du som företag aktivt arbetar med varumärket eller ej.

Vill du undvika en icke-önskvärd positionering bör du därför arbeta med varumärket aktivt och regelbundet samt undersöka hur det uppfattas av målgrupperna och stämma av mot varumärkets grundbultar:

Identitet – Vem är vi, vilka värden står vi för?
Profil – Vem utger vi oss för att vara, stämmer den bilden av oss?
Image – Hur uppfattas vi av vår omvärld?

När den hemläxan är gjord, är det dags att identifiera gapen och börja jobba med varumärkespositioneringen.

För att säkerställa att varumärkespositioneringen är värdeskapande bör den uppfylla ett antal kriterier. Vissa typer av attribut får större genomslag jämfört med andra och det gäller att inte bara att välja de egenskaper som driver beteende- eller attitydlojalitet, utan även de attribut som har den största differentierande effekten hos målgruppen.

Checklista
Kan du bocka av din positioneringsförklaring enligt denna lista, då är du på god väg att lyckas med ditt positioneringsarbete:

✔️Uppfylla ett behov: Svarar positioneringen mot ett reellt kundbehov?
✔️Trovärdig:  Uppfattas positioneringen som trovärdig?
✔️Försvarbar: Kan du styrka det du lyfter fram i positioneringen?
✔️Hållbar över tid: Fungerar positioneringen lika bra idag som i morgon?
✔️Flexibel: Fungerar positioneringen för fler segment och marknader?
✔️Kommunicerbar: Är positioneringen enkel att förstå, förmedla den varumärkets unika värde?
✔️Svåra att kopiera: Klarar den en attacker från din värsta konkurrent?

Framgångsrika varumärken har ofta det gemensamt att de är konsekventa och långsiktiga i sitt varumärke och positioneringsarbete. Omvänt kan det gå snabbt att förlora en uppnådd position.

Är ditt företags varumärke rätt positionerat?

Vi hjälper gärna er att göra varumärket tydligt och ta en attraktiv position som gör skillnad.