När man ser på sin verksamhet ur ett strikt varumärkesperspektiv spelar det i princip ingen roll vilken typ av företag eller bransch man är i, eller vilken typ av kommunikationskanaler man väljer. Det handlar om att skapa relationer med människor, och relationsbyggande är ett av varumärkes största utmaning. Detta gäller oavsett om ditt varumärkes primära målgruppsfokus är internt eller externt. Allra helst är det både och, hela tiden. Ur ett varumärkesperspektiv bör vi därför tala om Brand to People snarare än något annat.
Den största utmaningen, som också är en ödesfråga för ett varumärke, är att leverera på sitt löfte. Och det spelar ingen roll när, var eller i vilken kanal som leveransen sker. För de flesta varumärken och verksamheter finns ett glapp mellan vad man säger att man är och hur man agerar. Detta glapp måste vara minimalt – det är helt avgörande att glappet inte är för stort så att varumärket inte uppfattas som falskt. Ett varumärke måste infria sitt löfte varje dag, i alla möten med sin målgrupp.
I många branscher är det medarbetarna som i praktiken uppfyller varumärkeslöftet i kontakten med kunderna. Därför är det helt avgörande att innehållet i er varumärkesplattform är begripligt för medarbetarna och att de förstår innebörden i varumärkeslöftet.

Fyra frågor
Här följer fyra ödesfrågor som varje företagsledare bör kunna svara JA på om man vill leverera på varumärkeslöftet:

#1 Är ni helt eniga i er ledning om hur ni ska förhålla er till ert varumärke
och vad det står för?
Ja
Nej

#2 Har ni en genuin samsyn om vad som står i er varumärkesstrategi eller vad
varumärkesplattformen egentligen innebär i praktiken. Intern och externt?
Ja
Nej

#3 Har ni en bred och tydlig samsyn kring hur ni ska använda ert
varumärke i er interna och externa kommunikation?
Ja
Nej

#4 Är ni trygga i att ni levererar på era varumärkeslöften i de kanaler som
ni valt att kommunicera i?
Ja
Nej

Hör av dig
Om du känner att du inte tveklöst kan svara Ja på dessa frågor – hör av dig till oss.Det är för att klara ut sådana frågor i din verksamhet som vi finns till.

Vi erbjuder resultatdrivna workshops, seminarier och föreläsningar där målet är att skapa samsyn och ett gemensamt angreppssätt på ett varumärke. En sådan enighet kommer att öka sannolikheten för att ni ska kunna uppfylla varumärkeslöftet och därmed stärka konkurrenskraften och öka kundlojaliteten.

Hälsningar
Vännerna på Innovaform

Vi är en specialiserad samarbetspartner till chefer och företagsledningar som vill dela vår expertis, erfarenhet och nytänkande inom varumärkesutveckling. Alltid baserat på omvärldens preferenser och mänskligt beteende.